szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

1

25 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie CKCZ SEP w kadencji 2022-2026. Spotkanie w formule on-line poświęcone było wzajemnemu poznaniu się członków komisji. Wybrano Prezydium oraz omówiono wstępnie założenia działalności Komisji.

Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP powołana została w kadencji 2014-2018 na wniosek prezesa SEP Piotra Szymczka, na posiedzeniu Zarządu Głównego 1 lipca 2014 roku. Komisja pełni funkcję organu doradczego ZG SEP. Celem jej działania jest rozpoznawanie i uwzględnianie możliwie w najszerszym zakresie oczekiwań członków SEP, które są zróżnicowane w poszczególnych środowiskach.

Od momentu powołania CKCZ SEP w 2014 roku funkcję przewodniczącej pełni kol. Józefa Okładło – od 2019 roku Członek Honorowy SEP – obecnie prezes Oddziału Tarnobrzeskiego SEP. Jako przewodnicząca  Komisji stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom członków Stowarzyszenia, jest inicjatorką i organizatorką corocznych spotkań Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP, które wypracowuje wiele ciekawych wniosków oraz odgrywa ważną rolę w integracji środowiska SEP.

CKCZ w okresie dwóch kadencji swojej działalności przeprowadziła m.in. ankietę wśród  oddziałów na temat pomocy koleżeńskiej i przedstawiła jej wyniki na forum ZG SEP oraz Rady Prezesów. Zwróciło to  szeroką uwagę na ten ważny element działalności stowarzyszeniowej. Komisja opracowała także procedury ceremoniałów: powitalnego i pożegnalnego członków SEP oraz ceremoniału sztandaru Stowarzyszenia. Z inicjatywy CKCZ została podjęta inicjatywa ufundowania na stulecie SEP przypadające w 2019 roku nowego sztandaru SEP przez wszystkie oddziały Stowarzyszenia.

W dniach 22-25 września 2022 roku odbył się XL Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy, po którym nowo wyłoniony Zarząd Główny SEP dokonał reorganizacji organów roboczych ZG zmniejszając m.in. liczbę centralnych komisji SEP. Z 21 komisji działających w kadencji 2018-2022 pozostawiono 13 – niestety nie było wśród nich Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych SEP. Dzięki staraniom kol. Józefy Okładło ZG SEP powołał CKCZ 19 kwietnia 2023 roku w składzie 6. członków. Ze względu na większą liczbę chętnych do pracy w Komisji, ZG SEP 14 czerwca 2023 roku podjął uchwałę o uzupełnieniu składu CKCZ o kolejnych 7 członków.

Na spotkaniu 25 października br., po przywitaniu przez przewodniczącą Komisji i prezentacji uczestników, zostało wybrane Prezydium Komisji w składzie: kol. Andrzej Englert - wiceprzewodniczący (O. Warszawski SEP), kol. Joanna Perkuszewska - sekretarz (O. Radomski SEP), kol. Maria Tyrakowska - skarbnik (O. Bielsko-Bialski SEP), kol. Andrzej Gucwa – pełnomocnik CKCZ ds. kontaktów z członkami honorowymi i seniorami SEP (O. Chełmski) oraz kol. Jerzy Szczurowski - członek Prezydium (O. EIT SEP). Pozostali członkowie Komisji to: kol. Iwona Fabjańczyk (O. EIT SEP), kol. Arkadiusz Krawiec (O. Kaliski SEP), kol. Karolina Machajska (O. Bielsko-Bialski SEP), kol. Wojciech Mosakowski (O. Włocławski SEP), kol. Mariusz Pawlak (O. Płocki SEP), kol. Waldemar Stefański (O. Koniński SEP) oraz kol. Marcin Wardach (O. Szczeciński SEP).

W dalszej części spotkania każdy członek Komisji zadeklarował wstępnie, w jakich obszarach działalności pragnie przejawiać aktywność. Tematy zostaną omówione szerzej na kolejnym posiedzeniu. Kol. Józefa Okładło pogratulowała zebranym wyboru do CKCZ w kadencji 2022-2026 oraz zaangażowania w działalność społeczną SEP.

opracował: Jerzy Szczurowski

Czytaj więcej: kom_norm
Czytaj więcej: kom_norm
Czytaj więcej: kom_norm

23 października 2023 r. na zaproszenie prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP Janusza Onaka w Tarnowie gościli Członkowie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (CKNiPE), której przewodniczy prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski z Oddziału SEP w Łodzi. Warto podkreślić, że było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie komisji w kadencji 2022-2026

W spotkaniu w Tarnowie uczestniczyli wraz z przewodniczącym, członkowie CKNiPE reprezentujący następujące Oddziały:
Płocki - Kol. Mariusz Pawlak
Tarnobrzeski - Kol. Andrzej Balawender
Gdański - Kol. Marcin Burzyński
Poznański - Kol. Łukasz Gorgolewski
Warszawski - Kol. Jerzy Kaflik
Rzeszowski - Kol. Grzegorz Osior
Kaliski - Kol. Karol Strojwąs

Z Oddziału Tarnowskiego w Komisji zasiadają Kol. Jan Sznajder oraz Kol. Wiesław Cich. Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji zaproszeni goście, członkowie CKNiPE, uczestniczyli w dwóch wydarzeniach:

-      kulturalno-historycznym – podczas którego zwiedzili z przewodnikiem ekspozycje w muzeum w Ratuszu oraz Muzeum Diecezjalnym, gdzie mieli możliwość zapoznania się z unikalnymi pamiątkami i ciekawymi zbiorami.

-      technicznym w siedzibie Oddziału Tarnowskiego SEP - gdzie na zaproszenie prezesa Oddziału Janusza Onaka, wraz z młodymi adeptami elektryki – studentami Akademii Tarnowskiej – członkami koła naukowego, wysłuchali kolejno następujących prezentacji i wykładu:

Kol. Janusza Onaka prezesa OT SEP – o działalności Tarnowskiego Oddziału SEP,Prof. dr hab. inż. Piotra Borkowskiego – przewodniczącego CKNiPE – dotyczącą przygotowania i zastosowania na zamówienie „CERN” opracowanych przez naukowców z Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej rozwiązań technicznych dotyczących wyłączania wielkoprądowych obwodów prądu stałego wykorzystywanych m.in. do zabezpieczenia Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) przed quench efektem i trakcji elektrycznej prądu stałego przed zwarciami - tytuł prezentacji „Ultraszybkie systemy hybrydowe do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych”,Kol. Janusza Onaka i Kol. Jana Kozioła z Oddziału Tarnowskiego SEP - na temat wdrożenia metody wykrywania i lokalizacji awarii w sieciach SN.

Kilkugodzinne posiedzenie Komisji w dużej mierze koncentrowało się na ustaleniu kroków niezbędnych do aktualizacji norm i przepisów normalizacyjnych wydawanych przez SEP w formie komentarzy.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem zmian w zapisach normy N SEP -E-004:2022-08 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Inicjatorem zmian w zapisach normy jest pan Stanisław Sokołowski, który na zaproszenie komisji zaprezentował autorską propozycję sposobu oznakowania i identyfikacji urządzeń instalowanych w ziemi. Jego kierunkowe propozycje i rozwiązania techniczne odnoszą się do przyjęcia w praktyce projektowej i realizacyjnej przez wszystkich operatorów urządzeń, które zabudowywane są w ziemi (kable elektroenergetyczne, teletechniczne rury gazowe, wodne, ciepłownicze i kanalizacyjne) spójnych standardów w zakresie sposobu oznakowania, ochrony oraz stosowanych metod ich lokalizacji w terenie.

Autorskie propozycje rozwiązań prezentowanych przez pana Stanisława Sokołowskiego w nieodległej przyszłości będą publikowane w czasopismach technicznych, aby w środowisku elektryków można było odnieść się w otwartej dyskusji do przedstawianych metod.

opracowanie: Jan Sznajder

 

Czytaj więcej: bcu_polaniec
Czytaj więcej: bcu_polaniec

W świętokrzyskim urzędzie wojewódzkim w dniu 9 października br., wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik wręczyli na ręce dyrektorów dwóch szkół prowadzonych przez powiat staszowski symboliczne czeki związane z dofinansowaniem utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności. W spotkaniu wzięli udział: starosta staszowski Józef Żółciak, który przybliżył zakres realizowanych w ramach BCU projektów, Jerzy Jabczuga dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „AK” Jędrusie w Połańcu Stanisław Rogala. Formuła Branżowych Centrów Umiejętności jest nowością w systemie oświaty. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż. BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną. Realizacja dwóch projektów w szkołach powiatu staszowskiego zakłada:
– przy Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka. Wartość projektu wynosi 15 105 305,71 zł brutto z czego dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy 13 204 811,96 zł. Zakłada się że w projekcie przeszkolonych zostanie 246 osób. Projekt jest realizowany przez powiat staszowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich;
– przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Spawalnictwo. Wartość projektu wynosi 15 592 302 zł brutto z czego dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy 13 224 442,81 zł. Zakłada się że w projekcie przeszkolonych zostanie 400 osób. Projekt jest realizowany przez powiat staszowski we współpracy z Polskim Towarzystwem Spawalniczym.
W ramach KPO ma zostać utworzonych 120 BCU, specjalizujących się w danej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną BCU znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.


Tekst: Paulina Majczak
Foto: Lucjan Piotrowski

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies